chanquemoingay.com

Bài viết 05/2017

Mười hai yêu cầu để xây dựng đội ngũ hiệu quả ( phần 1 )

Trọng tâm của việc xây dựng đội nhóm cần phải cải thiện kết quả chứ không chỉ cải thiện mối quan hệ. Quá trình bắt đầu bằng cách đánh giá các thành viên trong nhóm rõ ràng về mục đích, tầm nhìn, giá trị và mục đích của họ, và tiếp tục tập trung vào các động tác và mọi khía cạnh của động lực nhóm để đạt được những mục tiêu đó. Ngay cả khi chúng dường như đã làm...